2 nieuwe juridische gezichten voor Belgische Voetbalbond

2 nieuwe juridische gezichten voor Belgische Voetbalbond

Hun bio's

Wie is Ebe Verhaegen?  

Bio: 46 jaar oud, afkomstig uit Schoten 

Na een opleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen specialiseerde Verhaegen zich door een Bijzondere Licentie in het Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Na eerste ervaringen als pleiter voor de rechtbanken en in de privésector slaagde Verhaegen voor de toelatingsexamens in de magistratuur. Vanaf 2005 was hij substituut-arbeidsauditeur van het Arbeidsauditoraat aan de arbeidsrechtbanken in Antwerpen en Mechelen. In 2013 groeide hij door als rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen en specialiseerde zich in de contractenkamers en dossiers sociale zekerheid.

Verhaegen verliet in 2018 de magistratuur voor de privésector. Hij is verbonden als extern consultant bij VGD Accountants & Bedrijfsrevisoren waar hij de rol van Director Employments & Benefits opneemt.  

Sinds 2010 is Verhaegen ook docent aan de Antwerpse politieschool, Campus Vesta. Hij geeft er het vak ‘Sociaal Strafrecht’. Daarnaast schreef Verhaegen sinds 2008 mee aan meer dan veertig sociaalrechtelijke publicaties over uiteenlopende thema’s zoals arbeidscontracten, concurrentiebedingen, de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping, de bevoegdheden van de sociale inspectiediensten en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.  

Vanuit zijn passie voor het voetbal is Verhaegen al meer dan 10 jaar actief als substituut-Bondsprocureur profvoetbal. In die rol werd hij onderzoekscoördinator competitiefraude waar hij onder meer de leiding had over het disciplinaire onderzoek in het kader van het “Propere Handen”-dossier.  

 

Wie is Dirk Thijs?  

Bio: 62 jaar oud, afkomstig uit Knokke

Na een opleiding rechten aan de KU Leuven en een graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool begon Thijs in 1982 zijn carrière in de private sector. Een half jaar later ging hij aan de slag als ambtenaar bij de belastingadministratie. Van daaruit werd hij gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig minister van Financiën Marc Eyskens. In 1987 ging Thijs als substituut-procureur gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden aan de slag bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Daarna was Thijs substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Brussel en boog hij zich over talloze fiscale en financiële dossiers. Vanuit deze rol adviseerde Thijs in 1997 de regering bij het opstellen van het actieplan tegen economische, financiële en fiscale delinquentie. In het kader van dat actieplan werd Thijs aangesteld als bijstandsmagistraat met als taak het uitwerken van eenzelfde aanpak en gelijk vervolgingsbeleid over het hele land. In diezelfde periode werd Thijs ook lid van de multidisciplinaire vleesfraudecel, een team belast met de vleesfraudebestrijding.  

In 1999 werd Thijs advocaat-generaal bij het parket van Cassatie met als opdracht de achterstand in fiscale dossiers - 300 dossiers - weg te werken. Na het volbrengen van die opdracht werkte Thijs in 2004 als advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, waar hij naast fiscale zaken ook andere zaken omtrent burgerlijk recht behandelde. In 2016 begeleidde Thijs in zijn nieuwe functie als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie de drastische modernisering van cassatie. Die resulteerde in de zogenaamde Potpourri V-amendementen.  

Tijdens zijn loopbaan was Thijs auteur van verscheidene publicaties en omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal. Daarnaast gaf hij midden jaren ‘90 ook les als docent Fiscaal Strafrecht aan de VLEKHO Business School in Brussel. Nadat Thijs in 2019 het ambt van procureur-generaal doorgaf, is hij sindsdien ere-procureur-generaal. Vanuit zijn liefde voor het voetbal en uitgebreide interesse in het tuchtrecht in de sport werd Thijs in 2012 lid van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal waar hij sindsdien onafgebroken in zetelt.

Over Bepublic