3500 boeren leggen met wetenschappelijk rapport gebreken stikstofaanpak bloot

Open brief: “Parlementsleden, keur geen stikstofdecreet met wetenschappelijke gebreken goed”

3500 Vlaamse boeren leggen in een gezamenlijke open brief aan de leden van het Vlaamse Parlement vijf belangrijke wetenschappelijke en juridische pijnpunten bloot in de voorgenomen stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Ze steunen zich op bevindingen van een panel van vooraanstaande professoren, waaronder professor Jaap C. Hanekamp, die in Nederland lid was van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Initiatiefnemer van de open brief is de vzw Verenigde Veehouders, die zich gesteund door vier andere boerenverenigingen voorbereidt om – indien nodig – ​ het toekomstige stikstofdecreet bij het Grondwettelijk Hof juridisch aan te vechten. Maar zo ver hoeft het niet per se te komen: in de open brief dringen ze bij de leden van het Vlaams Parlement aan om geen ontwerp van stikstofdecreet goed te keuren als dat nog de opgesomde wetenschappelijke en juridische gebreken vertoont.

Download hier de integrale open brief

PDF - 86 Kb

Download hier het wetenschappelijk rapport

PDF - 451 Kb

 

De open brief, op basis van het wetenschappelijke rapport, komt er op initiatief van de vzw Verenigde Veehouders, een vereniging van boeren die de afgelopen maanden fiks gegroeid is. De vzw krijgt voor deze open brief ook de steun van vier andere boerengroeperingen: Boerensjaal, Boerenhart, FDF Belgium en Stuurgroep Vennengebied. De vijf groeperingen ontstonden de voorbije periode om de belangen van de Vlaamse boeren te verdedigen en een onrechtvaardige behandeling van de Vlaamse landbouwsector te vermijden. Samen vertegenwoordigen de vijf verenigingen intussen meer dan 3 500 Vlaamse boeren en hun aantal groeit nog elke dag.

“Boeren zijn harde werkers. Niet klagen maar dragen, zo zitten wij ineen. Maar vandaag dreigen velen van ons en de landbouwsector in het algemeen het kind van de rekening te worden, op basis van wetenschappelijk niet-correcte berekeningsmodellen en foutieve informatie. Daarom komen we in actie en trekken we aan de alarmbel. We vragen een rechtvaardige behandeling, dat is de logica zelve. Als het moet, als we geen andere keuze hebben, dan via juridische weg en via het Grondwettelijk Hof. Hopelijk komt het zover niet, daarom doen we met deze open brief een beroep op de leden van het Vlaams Parlement.” – Stefanie Geurts, Verenigde Veehouders vzw

In de open brief sommen de initiatiefnemers de vijf voornaamste gebreken van de stikstofaanpak op, vanuit juridisch en wetenschappelijk oogpunt:

  1. Het onderscheid tussen stikstof afkomstig van de landbouw en stikstof afkomstig van de industrie kan niet worden gehandhaafd. Op grond van recente arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan er in het kader van de vergunningverlening namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen de uitstoot van ammoniak (voornamelijk landbouw) en stikstofoxiden (voornamelijk transport en industrie) voor wat betreft de mogelijke schadelijke impact op de natuur.
  2. De modelberekening (VLOPS) van de totale stikstofdepositie in habitatrichtlijngebieden is onhoudbaar. Professor Jaap C. Hanekamp: “De modelberekeningen van de stikstofdepositie gehanteerd door de Vlaamse Regering zijn onbruikbaar”.
  3. De impactscore van bedrijven is niet gebaseerd op hun werkelijke uitstoot of werkelijke stikstofdepositie in habitatrichtlijngebieden. Het is dan ook onaanvaardbaar dat individuele bedrijven in het voorgenomen beleid van de Vlaamse Regering aan zeer verregaande maatregelen zouden worden onderworpen en/of niet meer in aanmerking zouden komen voor een (verlenging van hun) omgevingsvergunning op basis van hun impactscore, terwijl er geen enkele wetenschappelijke zekerheid is omtrent hun werkelijke stikstofuitstoot en impact op (een) habitatrichtlijngebied(en).
  4. De kritische depositiewaarden van habitatrichtlijngebieden hebben geen wetenschappelijk karakter. Het onderzoek uit 2012-2013 waar de Vlaamse Regering zich op baseert, laat zeer grote bandbreedtes zien met veel onzekerheden, geen “uniek getal”.
  5. Het stikstofplan houdt geen rekening met alternatieven. De Vlaamse Regering heeft alternatieven die zouden kunnen zorgen voor een reductie van de stikstofuitstoot door de landbouw op geen enkele manier overwogen, maar kiest ervoor om de meest ingrijpende maatregelen op te leggen aan de landbouwsector. Een dergelijke beleidskeuze is, in de gegeven omstandigheden, onevenredig.
“De vzw Verenigde Veehouders vraagt, met de steun van Boerensjaal, Boerenhart, FDF Belgium en Stuurgroep Vennengebied aan de leden van het Vlaams Parlement om het eventuele ontwerpdecreet over de Programmatorische Aanpak Stikstof aan een zeer kritische lezing te onderwerpen. Voor zover het ontwerpdecreet de opgesomde gebreken uit de open brief vertoont, menen wij dat de parlementsleden het decreet niet kunnen aannemen en het moeten terugsturen naar de tekentafel tot het decreet wél juridisch en wetenschappelijk steek houdt.” – meester Walter Van Steenbrugge, advocaat Verenigde Veehouders vzw

 

Contactgegevens (voor journalisten):

Meester Walter Van Steenbrugge is op woensdag 1 maart 2023 tot 15u en na 17u30 beschikbaar voor toelichting op het nummer +32 475 27 83 28 (GSM) of 09 269 10 61 (kantoor).

Professor Jaap C. Hanekamp is bereikbaar via telefoon op +31 6 25 00 23 73.

 

 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be