Crowdlendingplatformen hebben oplossing om €300 miljoen slapend spaargeld in kmo’s te injecteren

Oproep aan overheid om particulieren belastingsvrij te laten lenen aan kmo’s om relance te bewerkstelligen

Het Vlaamse crowdlendingplatform Winwinner slaat de handen in elkaar met andere in België actieve crowdlendingplatformen Beebonds, Ecco nova, Lita.co, Look&Fin enSpreds. Ze vragen de federale regering om een vrijstelling van de roerende voorheffing voor leningen van particulieren aan kmo’s. Dat zien zij als deel van de oplossing om lokale ondernemers en bij uitbreiding de Belgische economie te herstellen na de coronacrisis. Uit de trends die de crowdfundingplatformen vaststellen in de eerste twee kwartalen van 2021, blijkt dat met dergelijke maatregel de komende twee jaar bijna 300 miljoen euro (slapend) spaargeld kan worden gepompt in onze ondernemingen. Hieronder lees je hun volledige visie.

Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis werkt de federale regering aan nieuwe maatregelen om ons land en onze ondernemingen op een begrotingsneutrale manier weer op de rails te zetten. Een van de uitdagingen: de solvabiliteit verbeteren van ondernemingen die door de crisis zijn verzwakt, zodat ze weer kunnen groeien. Een uitdaging die perfect past in de visie van crowdfundingplatformen Beebonds, Ecco nova, Lita.co, Look&Fin, Spreds en Winwinner. Die vragen de federale regering om regels op te stellen rond de vrijstelling van de roerende voorheffing op de rente wanneer particulieren geld lenen aan kleine ondernemingen. Dit nieuwe wettelijke kader zou dus een uitbreiding vormen van de wet van 15 augustus 2015 betreffende de vrijstelling van roerende voorheffing op de rente van leningen aan start-ups via crowdfundingplatformen.

Om een relance te kunnen bewerkstelligen, hebben onze meest verzwakte kmo's nood aan versterking van het eigen vermogen.  Te veel kleine ondernemingen met een beperkte solvabiliteit geraken bij de banken maar niet aan een krediet. Anderzijds beginnen bij heel wat particulieren de bedragen op hun spaarrekening aardig op te lopen. Voor de alternatieve financieringsplatformen met een erkenning van de FSMA is het zo klaar als een klontje: de overdracht van spaartegoeden naar de reële economie moet worden gestimuleerd, maar dan moeten de kredietkosten voor kmo's wel beperkt blijven. Daarom stellen ze voor om de rente die de kredietgevers ontvangen vrij te stellen van roerende voorheffing.

De corebusiness van crowdlendingplatformen bestaat erin ondernemingen te helpen om hun quasi eigen vermogen te financieren tegen een competitieve rentevoet en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de kredietgevers een rente krijgen die aansluit bij het risico dat ze nemen. Door de rente die de belegger ontvangt vrij te stellen van de roerende voorheffing van 30 %, daalt automatisch de kostprijs van de lening voor de ondernemingen én krijgen de beleggers een aantrekkelijk nettorendement."

 Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin.

Er bestaat al een wettelijk kader voor start-ups en met het voorstel van de platformen zou dat kader dus worden uitgebreid naar de bedrijven die er momenteel het meeste nood aan hebben: kleine ondernemingen. Althans, ondernemingen die voldoen aan hoogstens één van de volgende drie criteria: minder dan vijftig werknemers, een jaarlijkse omzet zonder btw van minder dan 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Start-ups en scale-ups hebben tegenwoordig tal van financieringsbronnen tot hun beschikking. We zien daarentegen dat steeds meer gevestigde kmo's moeite hebben bij het diversifiëren van hun financieringsbronnen om hun groei en voortbestaan veilig te stellen. En daar willen wij als crowdleningplatform verandering in brengen door ons te baseren op de programmawet van 10 augustus 2015 en het toepassingsgebied ervan uit te breiden naar kleine ondernemingen."

Aelbrecht Van Damme, CEO van het platform Winwinner.

Een begrotingsneutrale en zelfs positieve impact voor de staat

Bij slapende spaartegoeden op een bankrekening wordt vandaag geen roerende voorheffing geheven op de eerste € 980 aan rente die de rekeninghouder ontvangt. Als we kijken naar de renten die banken hanteren (gemiddeld 0,11 %), wil dat dus zeggen dat je meer dan 900.000 euro op je rekening moet hebben staan vooraleer er op de interesten een verminderde roerende voorheffing van 15 % wordt gegeven. Met andere woorden: het spaargeld van de Belgen levert de staat amper iets op.

Als dat geld wordt geïnvesteerd in de reële economie, dan zouden heel wat ondernemingen hun activiteiten weer op het goede spoor kunnen zetten. Dat kan dan weer een heel economisch weefsel tot stand brengen waarbij de inkomsten en uitgaven worden belast en de staat dus geld opleveren.

We schatten dat we de komende twee jaar met de vrijstelling van de roerende voorheffing voor beleggers meer dan duizend ondernemingen kunnen financieren. De economische activiteit die daaruit zal voortvloeien, wordt volgens ons in het slechtste geval begrotingsneutraal voor de staat. Het is zelfs veel waarschijnlijker dat ze de staat opbrengsten zal opleveren.

- Quentin Sizaire, medeoprichter van het platform Ecconova

Uit de trends die in de eerste twee kwartalen van 2021 zijn waargenomen (een stijging van de activiteiten van de platformen met meer dan 30 %), blijkt dat met een dergelijke maatregel de komende twee jaar bijna 300 miljoen euro spaargeld kan worden gepompt in onze ondernemingen.

Contacteer ons
Aelbrecht Van Damme CEO, Winwinner
Aelbrecht Van Damme CEO, Winwinner
Over Bepublic