Opinie - "Getalm met slimme meters houdt goedkopere en groenere elektriciteit tegen"

Een slimme elektriciteitsmeter in zo goed als elk huishouden tegen 2020 was in 2009 al een Europese richtlijn. We naderen nu het einde van 2016, maar nog altijd is in Vlaanderen de beslissing niet gevallen om ze te installeren.

Door Christophe Degrez, CEO van Eneco

Groe­ne stroom uit zon en wind, en dat 24 uur op 24, is geen fata mor­ga­na. Maar er zijn wel slim­me me­ters voor nodig. De over­heid talmt uit schrik voor de kost­prijs om ze in elk huis te in­stal­le­ren, maar daar­door moe­ten we ook wach­ten op de enor­me op­brengst. Slim­me me­ters zul­len elek­tri­ci­teit goed­ko­per maken. Kun­nen we dan ein­de­lijk stop­pen met ze te zien als een kost?

De reden voor dat ge­talm is dui­de­lijk: geld. Zeker na de Bij­dra­ge Ener­gie­fonds zijn po­li­ti­ci er als de dood voor om weer een elek­tri­ci­teits­kost af te moe­ten schui­ven op de con­su­ment. Maar er is een groot ver­schil: de slim­me meter is een in­ves­te­ring die op­brengt. Ja, zo’n meter kost geld. De ana­lo­ge meter kost­te des­tijds óók geld, en dat is ook door ons al­le­maal be­kos­tigd. Maar de slim­me meter opent wel een we­reld van mo­ge­lijk­he­den. Ze is de hoek­steen van een ge­zond en toe­komst­ge­richt ener­gie­be­leid. Met voor­de­len voor con­su­men­ten, le­ve­ran­ciers én net­be­heer­ders.

Vi­su­a­li­se­ring

Con­su­men­ten zul­len voort­du­rend hun ver­bruik kun­nen zien. On­der­zoek toont aan dat al­leen  al door het in­zich­te­lijk maken van het ver­bruik een be­spa­ring van 10 tot 15 pro­cent mo­ge­lijk is. Denk maar aan de im­pact op het bat­te­r­ij­ver­bruik van een elek­tri­sche wagen, als je dat vi­su­a­li­seert op de boord­com­pu­ter.

Le­ve­ran­ciers kun­nen de info van de slim­me meter ge­brui­ken om de fac­tuur te doen dalen. Want dank­zij het in­ter­net of things, ap­pa­ra­ten die met het in­ter­net ver­bon­den zijn, kun je je was­ma­chi­ne zo in­stel­len dat die au­to­ma­tisch be­gint te draai­en wan­neer de stroom het goed­koopst is. Of dat je auto zich op­laadt op mo­men­ten van stroom­over­schot - als de zon schijnt en de wind waait, met an­de­re woor­den.

Net­be­heer­der

En de net­be­heer­der, die kan er dank­zij de slim­me meter ge­mak­ke­lij­ker voor zor­gen dat het elek­tri­ci­teits­net voort­du­rend de juis­te span­ning heeft. Het bad mag niet over­lo­pen en niet leeg­lo­pen, of de stroom valt uit. Door de schom­me­len­de op­brengst van zon­ne­pa­ne­len en wind­mo­lens is dat een uit­da­ging, maar één die we moe­ten dur­ven aan te gaan. Door de slim­me meter krij­gen zij con­ti­nu in­for­ma­tie over de hoe­veel­heid stroom die elk huis op elk mo­ment af­neemt van of te­rug­geeft aan het net.

In Ne­der­land dient de Tesla Po­wer­wall nu al als re­ser­ve­op­slag voor het hoog­span­nings­net: ei­ge­naars krij­gen er een ver­goe­ding als ze hun bat­te­rij ter be­schik­king stel­len van de net­be­heer­der om pie­ken en dalen op te van­gen. Om dat in België te kun­nen uit­rol­len, zijn die slim­me me­ters een be­lang­rij­ke hulp.

Ja maar, hoor ik soms: heeft het wel zin om nu slim­me me­ters te in­stal­le­ren, als ze vol­gend jaar zijn over­trof­fen door nog slim­me­re va­ri­an­ten? Dat is een vals ar­gu­ment. In Italië wer­den de slim­me me­ters tien jaar ge­le­den al uit­ge­rold en die zijn nog steeds sta­te-of-the-art. Ver­ge­lijk het met een USB-aan­slui­ting: de le­ve­ran­ciers kun­nen er ge­a­van­ceer­de soft­wa­re voor aan­bie­den, maar het aan­sluit­punt blijft het­zelf­de.

Slim­me ge­brui­kers

We heb­ben geen nood aan me­ters met alle mo­ge­lij­ke toe­ters en bel­len. Een ge­stan­daar­di­seerd ap­pa­raat dat live rap­por­te­ring mo­ge­lijk maakt en de le­ve­ran­ciers toe­laat om er flexi­be­le soft­wa­re op aan te slui­ten, vol­staat. Om het nog snel­ler te laten gaan, kan de over­heid er ook voor kie­zen om de mo­ge­lijk­heid te laten aan pri­va­te marktspe­lers om zelf tot in­stal­la­tie over te gaan, in plaats van al­leen aan de dis­tri­bu­tie­net­be­heer­ders.

Een ge­stan­daar­di­seerd pro­to­col vol­staat om de vrije markt zijn werk te laten doen. Het re­sul­taat zal so­wie­so ren­de­ren: met slim­me me­ters krijg je slim­me ge­brui­kers. Het ener­gie­ver­bruik kan qua pro­duc­tie en qua ta­ri­fe­ring wor­den af­ge­stemd op de noden. Elk mo­ment van de dag. 100 pro­cent groe­ne stroom, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. En dat aan een la­ge­re prijs dan nu.

Door het ge­talm van de over­heid kwa­men al tal van toe­stel­len op de markt die in­zicht geven in je ver­bruik. Als ener­gie­le­ve­ran­cier zou­den we dat ook kun­nen doen. Maar er is een meer struc­tu­re­le op­los­sing nodig: al­leen door in elk huis­hou­den een slim­me meter te in­stal­le­ren, kun­nen we ze ten volle be­nut­ten. Met min­der in­ves­te­rin­gen in het elek­tri­ci­teits­net, en min­der ener­gie­ver­lies in het hele land.

Over Bepublic

Wij pakken communicatie journalistiek aan. We zorgen ervoor dat jouw organisatie relevant communiceert. Op de juiste manier, en met het juiste publiek.