KBVB voert grondige hervorming door van het licentiesysteem voor het profvoetbal

De KBVB heeft de voorbije maanden de werking van het licentiesysteem voor het profvoetbal tegen het licht gehouden. Tijdens deze doorlichting zijn alle facetten van het licentiesysteem geëvalueerd. Met verschillende stakeholders (waaronder de Pro League) zijn gesprekken gevoerd, alternatieven besproken, aanbevelingen gemaakt en optimalisaties uitgewerkt. Deze krijgen nu vorm in een grondige hervorming. Hiermee wordt gepoogd een beter financieel beheer van de clubs doorheen het gehele seizoen te bewerkstelligen.

  • Continue opvolging en tussentijds ingrijpen

Het huidige systeem, waarbij clubs één keer per jaar ten gronde beoordeeld worden op hun financieel dossier, wordt aangevuld met systeem van continue opvolging van het financieel beheer van de clubs op basis van een knipperlichtenmodel, dat goede clubs doorheen het seizoen met rust laat en extra aandacht geeft aan clubs die opvolging nodig hebben. 

Het is de bedoeling om enigszins te kunnen afstappen van de momentopname van het huidige licentieproces. Deze pro-actieve opvolging van de clubs met mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken doorheen het seizoen.

  • Een bredere waaier aan sanctiemogelijkheden

Het continue proces impliceert dat de Licentiecommissie en desgevallend het BAS ook doorheen het seizoen sanctionerend zal kunnen optreden ten aanzien van een profclub bij wie aantal indicatoren op rood zouden komen te staan. Hiertoe wordt in een brede waaier aan disciplinaire sanctiemogelijkheden voorzien, gaande van het beperken tot inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaftrek, etc. De licentie zelf kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken.

  • Mogelijkheid tot ruling 

Clubs kunnen uitzonderlijk en in specifieke omstandigheden een ruling aanvragen. De beslissing om een ruling toe te staan wordt genomen door de Licentiecommissie. Bij een ruling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. Tijdens de periode van de ruling staat de betrokken club onder toezicht.

  • Aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het BAS

De beroepsprocedures bij het BAS garanderen de toepassing van het principe van de scheiding der machten. Aan het Bestuur van het BAS werd gevraagd de werking van het BAS te evalueren. Het BAS zal in zijn werking een aantal nieuwe principes doorvoeren. Er komt een aparte Kamer voor de licenties van het profvoetbal. Dit is noodzakelijk vanwege de vaak grote complexiteit van de dossiers. Deze Kamer zal enkel beroep kunnen doen op een aparte lijst van zeer gespecialiseerde arbiters. 

  • Auditoraat voor de licenties

Het huidige Licentiedepartement wordt omgevormd tot het Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal, met aan het hoofd een Auditeur-Generaal (dhr. Nils Van Brantegem) die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.

"Licenties voor het profvoetbal zijn bedoeld om de continuïteit en het eerlijk verloop van de competitie te verzekeren. De laatste jaren hebben we echter moeten vaststellen dat uitspraken van de Licentiecommissie of het BAS steeds vaker gecontesteerd worden. De belangen zijn dan ook erg groot. Eenmaal per jaar worden de clubs doorgelicht en krijgen ze al dan niet een licentie voor het volgende seizoen. Deze 'alles of niets'-uitspraken leiden tot een overvloed aan procedures. Het is bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat in het kader van de licentieprocedure slechts op het allerlaatste moment een oplossing wordt gevonden voor een continuïteitsprobleem. 

Met het nieuwe licentiesysteem hopen we de clubs beter te kunnen sturen in de richting van een gezond financieel beheer doorheen het ganse seizoen, waar in de eerste plaats de clubs zelf meer baat zullen bij hebben, al hun stakeholders en bij uitbreiding het gehele voetbalecosysteem."

Peter Bossaert, CEO van de KBVB

Pierre Cornez

Press Officer RBFA

Ken Standaert

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be